ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและกิจกรรมทางการเกษตร

ข้อมูลภาพรวม แบ่งตามกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร 15 กลุ่ม (ครัวเรือน)

หมายเหตุ

1) อื่น ๆ ได้แก่ นาเกลือสมุทร และ ทอผ้าไหม

2) 1 ครัวเรือน มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 1 ราย

3) 1 ครัวเรือน มีการทำกิจกรรมมากกว่า 1 พื้นที่ (จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล)

รายละเอียด

ข้อมูลภาพรวม แบ่งตามกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร 15 กลุ่ม (ราย)

รวมทั้งประเทศ จำนวนเกษตรกร | ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 205,439 ราย

หมายเหตุ

1) อื่น ๆ ได้แก่ นาเกลือสมุทร และ ทอผ้าไหม

2) 1 เลขประจำตัวประชาชน มีการทำกิจกรรมมากกว่า 1 พื้นที่ (จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล)

รายละเอียด

ข้อมูลภาพรวมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 อันดับสูงสุด


ข้อมูลภาพรวมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ 10 อันดับสูงสุด


ภาคเหนือ

29°

เมฆเป็นส่วนมาก
อุณหภูมิสูงสุด 34°

อุณหภูมิต่ำสุด 25°
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34°

เมฆเป็นส่วนมาก
อุณหภูมิสูงสุด 38°

อุณหภูมิต่ำสุด 28°
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
ภาคกลาง

32°

มีเมฆบางส่วน
อุณหภูมิสูงสุด 39°

อุณหภูมิต่ำสุด 28°
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
ภาคใต้

27°

ท้องฟ้าแจ่มใส
อุณหภูมิสูงสุด 31°

อุณหภูมิต่ำสุด 25°
วันที่ 16 มิถุนายน 2567

เกษตรกรทั่วไป