ระเบียบ

  •   ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  •   ประกาศเรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๖
  •   ประกาศเรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๕
  •   ประกาศเรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๔